ปกป้องชาวบ้านจากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาอุตสาหกรรมใน EEC ก็ไม่สนใจบทบาทของคนในท้องถิ่นและเกือบทุกโครงการพัฒนาและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมใน EEC ก็ทำโดยไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การพัฒนา EEC ยังขาดการศึกษา SEA ที่เหมาะสมเขาสังเกตเห็นว่าการพัฒนาทุกอย่างแยกกัน เช่นเดียวกับกรณีของการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของแต่ละโครงการ

เพราะเน้นเฉพาะในขอบเขตของโครงการเฉพาะนั้น EEC ไม่มีแนวทางในการพัฒนาที่เหมาะสมกับข้อได้เปรียบของภูมิภาคและความต้องการของคนในท้องถิ่น กันน์กล่าวว่าเนื่องจากการขาดของ SEA ชาวบ้านในจังหวัด EEC กำลังประสานงานกับนักวิชาการเพื่อมาศึกษา SEA ของตัวเอง พบว่าทั้งสามจังหวัดสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้ในขณะที่ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับผลิตอาหารเพื่อเป็นอาหารของประเทศและส่งออก การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน EEC นั้นไม่ยั่งยืน มันจะไม่ให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนใด ๆ ของ SDGs ดังนั้นเราจึงควรหยุดและทบทวนนโยบายการพัฒนา EEC อย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าคนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการขนาดใหญ่นี้